Phục truyền 25:4 - Bản dịch Truyền thống
Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.