Phục truyền 25:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy nhớ điều A-ma-léc đã làm cho ngươi dọc đường, khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô;