Phục truyền 24:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi; và chớ chịu cầm áo xống của người góa bụa.