Phục truyền 22:22-24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
22
Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ay, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Y-sơ-ra-ên là như vậy.
23
Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng,
24
thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh giá vợ người lân cận mình. Ay, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy.