Phục truyền 22:22 - Bản dịch Truyền thống
Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ay, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Y-sơ-ra-ên là như vậy.