Phục truyền 22:13-15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Khi một người nam đã cưới vợ, ăn ở cùng nàng, rồi sau lại ghét đi,
14
phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá, và gièm siểm nàng, mà rằng: Tôi có lấy người nữ đó, khi đã đến gần, thấy không còn đồng trinh,
15
bấy giờ, cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó, tại nơi cửa thành.