Phục truyền 22:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc.