Phục truyền 21:22-23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
22
Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình,
23
thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.