Phục truyền 19:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mắt ngươi chớ thương xót: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.