Phục truyền 17:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp nầy mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình.