Phục truyền 17:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa; lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng.