Phục truyền 16:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phải nhớ lại rằng mình đã làm tôi mọi tại xứ Ê-díp-tô, và khá cẩn thận làm theo các luật lệ nầy.