Phục truyền 10:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo xống cho người.