Phục truyền 10:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa;