Phục truyền 10:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?