Ê-phê-sô 6:17 - Bản dịch Truyền thống
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.