Ê-phê-sô 5:32 - Bản dịch Truyền thống
Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.