Ê-phê-sô 5:30 - Bản dịch Truyền thống
vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.