Ê-phê-sô 5:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch,