Ê-phê-sô 5:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.