Ê-phê-sô 5:18 - Bản dịch Truyền thống
Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.