Ê-phê-sô 5:15-17 - Bản dịch Truyền thống
15
Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.
16
Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17
Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.