Ê-phê-sô 4:6 - Bản dịch Truyền thống
chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.