Ê-phê-sô 4:5 - Bản dịch Truyền thống
chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem;