Ê-phê-sô 4:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi;