Ê-phê-sô 4:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.