Ê-phê-sô 4:24 - Bản dịch Truyền thống
và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.