Ê-phê-sô 4:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,