Ê-phê-sô 3:3 - Bản dịch Truyền thống
thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời.