Ê-phê-sô 3:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên,