Ê-phê-sô 3:14-15 - Bản dịch Truyền thống
14
Ay là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,
15
bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên,