Ê-phê-sô 3:14 - Bản dịch Truyền thống
Ay là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,