Ê-phê-sô 2:6 - Bản dịch Truyền thống
và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,