Ê-phê-sô 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta,