Ê-phê-sô 2:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức thường ngăn cách,