Ê-phê-sô 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,