Ê-phê-sô 1:19 - Bản dịch Truyền thống
và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình,