Ê-phê-sô 1:16 - Bản dịch Truyền thống
thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.