Ga-la-ti 6:9 - Bản dịch Truyền thống
Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.