Ga-la-ti 6:7 - Bản dịch Truyền thống
Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.