Ga-la-ti 6:3 - Bản dịch Truyền thống
Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình.