Ga-la-ti 6:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy.