Ga-la-ti 6:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy xem chính tay tôi viết thơ nầy cho anh em, chữ lớn là dường nào.