Ga-la-ti 5:22-23 - Bản dịch Truyền thống
22
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
23
không có luật pháp nào cấm các sự đó.