Ga-la-ti 5:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết.