Ga-la-ti 5:16 - Bản dịch Truyền thống
Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.