Ga-la-ti 5:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.