Ga-la-ti 5:1 - Bản dịch Truyền thống
Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.