Ga-la-ti 4:8-11 - Bản dịch Truyền thống
8
Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần.
9
Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư?
10
anh em hãy còn giữ ngày tháng, mùa, năm ư!
11
Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em.