Ga-la-ti 4:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!