Ga-la-ti 4:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp,